گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
نصرالله منشی

بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم: چنین گوید ابوالحسن عبدالله ابن المقفع، رحمه الله، ...

بخش ۲ - سبب و علت ترجمه این کتاب و نقل آن از هندوستان به پارس: و بباید دانست که ایزد تعالی هرکار را سببی نهاده ...

بخش ۳ - به سمع انوشیروان رساندن ذکر کلیله و دمنه را: و در اثنای آن بسمع او رسانیدند که در خزاین ملوک ...

بخش ۴ - برگزیدن برزویهٔ طبیب برای ترجمهٔ کلیله و دمنه: آن خسرو عادل، همت بران مقصور گردانید که آن را ...

بخش ۵ - سفر برزویه به هندوستان: وانگاه مثال داد تاروزی مسعود و طالعی میمون برای ...

بخش ۶ - گفتگوی برزویه با هندو: چون یکچندی برین گذشت و قواعد مصدقت میان ایشان ...

بخش ۷ - هندو جواب داد: هندو جواب داد که: همچنین است، و تو اگر چه مراد ...

بخش ۸ - سخنان هندو با برزویه: و عقل بهشت خصلت بتوان شناخت: اول رفق و حلم، و ...

بخش ۹ - سخنان هندو با برزویه: و این معانی در تو جمع است، و مقرر شد که دوستی تو ...

بخش ۱۰ - سخنان برزویه با هندو: چون برزویه بدید که هندو بر مکر او واقف گشت این ...

بخش ۱۱ - جواب هندو به برزویه: هندو گفت: هیچیز بنزدیک اهل خرد در منزلت دوستی ...

بخش ۱۲ - جواب برزویه به هندو: برزویه گفت: قوی تر رکنی بنای مودت را کتمان اسرار ...

بخش ۱۳ - هندو کتابها را به برزویه داد: هندو اهتزاز نمود و کتابها بدو داد. و برزویه ...

بخش ۱۴ - شادمان شدن نوشروان از پیام برزویه: نوشروان شادمان گشت و خواست که زودتر بحضرت او رسد ...

بخش ۱۵ - بازگشت برزویه: چندانکه نامه ببرزویه رسید بر سبیل تعجیل بازگشت و ...

بخش ۱۶ - خواندن کلیله و دمنه توسط برزویه در محضر علما: چون روز هفتم بود بفرمود تا علما و اشراف حضرت را ...

بخش ۱۷ - حاجت خواستن برزویه از نوشروان: برزویه زمین بوسه کرد و گفت: حسن رای و صدق عنایت ...

بخش ۱۸ - درخواست برزویه برای اضافه کردن بابی به کلیله و دمنه: نوشروان گفت: اگر در ملک مثلا مشارکت توقع کنی ...

بخش ۱۹ - شگفتی کسری از همت بلند برزویه: کسری و حاضران شگفتی عظیم نمودند و بهمت بلند و عقل ...

بخش ۲۰ - پرداختن باب بزرجمهر: چون کسری این مثال را بر این اشباع بداد برزویه ...

بخش ۲۱ - طاعت ملوک و خدمت پادشاهان فاضلترین اعمال است: وبرزویه دست وپای نوشروان ببوسید و گفت: ایزد تعالی ...