گنجور

مفتتح کتاب بر ترتیب ابن المقفع

 
نصرالله منشی
نصرالله منشی » کلیله و دمنه
 

بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

بخش ۲ - سبب و علت ترجمه این کتاب و نقل آن از هندوستان به پارس

بخش ۳ - به سمع انوشیروان رساندن ذکر کلیله و دمنه را

بخش ۴ - برگزیدن برزویهٔ طبیب برای ترجمهٔ کلیله و دمنه

بخش ۵ - سفر برزویه به هندوستان

بخش ۶ - گفتگوی برزویه با هندو

بخش ۷ - هندو جواب داد

بخش ۸ - سخنان هندو با برزویه

بخش ۹ - سخنان هندو با برزویه

بخش ۱۰ - سخنان برزویه با هندو

بخش ۱۱ - جواب هندو به برزویه

بخش ۱۲ - جواب برزویه به هندو

بخش ۱۳ - هندو کتابها را به برزویه داد

بخش ۱۴ - شادمان شدن نوشروان از پیام برزویه

بخش ۱۵ - بازگشت برزویه

بخش ۱۶ - خواندن کلیله و دمنه توسط برزویه در محضر علما

بخش ۱۷ - حاجت خواستن برزویه از نوشروان

بخش ۱۸ - درخواست برزویه برای اضافه کردن بابی به کلیله و دمنه

بخش ۱۹ - شگفتی کسری از همت بلند برزویه

بخش ۲۰ - پرداختن باب بزرجمهر

بخش ۲۱ - طاعت ملوک و خدمت پادشاهان فاضلترین اعمال است