گنجور

 
محمد بن منور

بخش ۱: بسم الله الرحمن الرحیم

بخش ۲: چنین گوید مؤلف این کلمات، بنده گناه‌کار، محمد ...