گنجور

 
میرداماد

شماره ۱: ای از سها ز عکس رخت کمتر آفتاب

شماره ۲: شه ملک دانشم من به جنود آسمانی

sunny dark_mode