گنجور

 
میبدی

۱ - النوبة الاولى: قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.

۱ - النوبة الثانیة: این سورة الحدید بیست و نه آیت است و پانصد و چهل ...

۱ - النوبة الثالثة: بسم الله الرحمن الرحیم بنام او که ...

۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: أ لم یأن للذین آمنوا، ...

۲ - النوبة الثانیة: أ لم یأن للذین آمنوا، علماء تفسیر ...

۲ - النوبة الثالثة: قوله: أ لم یأن للذین آمنوا أن ...