گنجور

 
میبدی

۱ - النوبة الاولى: قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.

۱ - النوبة الثانیة: این سورة هزار و هفتصد و سه حرف است و سیصد و هفتاد ...

۱ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم ...

۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: أ فرأیتم ما تمنون (۵۸) چه بینید این آب زه که می او کنید؟.

۲ - النوبة الثانیة: قوله: أ فرأیتم ما تمنون ای تصبون فی ...

۲ - النوبة الثالثة: قوله: أ فرأیتم ما تمنون أ أنتم ...

sunny dark_mode