گنجور

 
میبدی

۱ - النوبة الاولى: «بسم الله الرحمن الرحیم» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان‌

۱ - النوبة الثانیة: این سوره و الصافات صد و هشتاد و دو آیت است و ...

۱ - النوبة الثالثة: قوله: بسم الله اسم عزیز شفیع المذنبین جوده، ...

۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و قفوهم باز دارید ایشان را بر پل ...

۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و قفوهم إنهم مسؤلون ...

۲ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و قفوهم إنهم مسؤلون ...

۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و إن من شیعته لإبراهیم (۸۳) و از هم دینان نوح، ابراهیم است.

۳ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و إن من شیعته لإبراهیم ...

۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و إن من شیعته ...

۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: و إن یونس لمن المرسلین (۱۳۹) یونس از فرستادگان ما بود.

۴ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: و إن یونس لمن ...

۴ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: و إن یونس لمن ...