گنجور

 
میبدی

۱ - النوبة الاولى: بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان‌

۱ - النوبة الثانیة: این سوره یس سه هزار حرف است و هفتصد و بیست و نه ...

۱ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم ...

۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: إنا نحن نحی الموتی‌ ماایم ...

۲ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: إنا نحن نحی الموتی‌ ...

۲ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: إنا نحن نحی الموتی‌ ارباب ...

۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: أ لم یروا کم أهلکنا ...

۳ - النوبة الثانیة: قوله: أ لم یروا یعنی اهل مکه کم ...

۳ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: أ لم یروا... نه نگرند بدیده سر ...

۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: إن أصحاب الجنة الیوم ...

۴ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: إن أصحاب الجنة الیوم ...

۴ - اگر کسى خواهد که او را بسطى باشد در سخن از روى وعظ و تذکیر درین سورة یس مفرد جمعى کرده‏ام آن را تحصیل کند که تفسیر بیش ازین احتمال نکند و نسق تفسیر بگذاشتن شرط نیست، النوبة الثالثة: قوله تعالی: إن أصحاب الجنة الیوم ...