گنجور

 
میبدی

۱ - النوبة الاولى: «بسم الله الرحمن الرحیم» بنام خداوند بزرگ بخشایش مهربان.

۱ - النوبة الثانیة: بدانکه این سوره چهار هزار و هشتصد و دو حرف است و ...

۱ - النوبة الثالثة: قوله: «بسم الله الرحمن الرحیم» باسم ...

۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و لقد خلقنا فوقکم سبع ...

۲ - النوبة الثانیة: قوله: «و لقد خلقنا فوقکم سبع ...

۲ - النوبة الثالثة: قوله: «و لقد خلقنا فوقکم سبع ...

۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «یا أیها الرسل کلوا من ...

۳ - النوبة الثانیة: قوله: «یا أیها الرسل» مفسران در معنی این ...

۳ - النوبة الثالثة: قوله: «یا أیها الرسل» ابراهیم خلیل را ...

۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «ادفع بالتی هی أحسن ...

۴ - النوبة الثانیة: قوله: «ادفع بالتی هی أحسن» ای ادفع ...

۴ - النوبة الثالثة: قوله: «ادفع بالتی هی أحسن ...

sunny dark_mode