گنجور

 
مسعود سعد سلمان

خواهی که درد ناید بر چشمت

آنجا که ناصواب بود منگر

اکنون گمان برم که ز چشم بد

آسیب یافت چشم تو ای دلبر

یا نیست سرخ چشم تو از علت

عکس رخت فتاده به چشم اندر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode