گنجور

 
مسعود سعد سلمان

تا شد تمام منکسف آن آفتاب تو

چون چرخ پر ستاره شد از اشک من کنار

آری چو آفتاب شود منکسف تمام

از چرخ کوکبان همه گردند آشکار

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode