گنجور

 
مسعود سعد سلمان

سه شنبه به مریخ دارد نسب

چرا باده ندهی مرا ای عجب

بده باده لعل مریخ رنگ

که مانند مریخ تابد به شب

شود مر مرا باده تلخ نوش

ز دست تو ای دلبر نوش لب

به یاد ملک ارسلان خسروی

که تاج عجم گشت و فخر عرب

نشاط و طرب تا بود در جهان

دلش باد جای نشاط و طرب