مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۶۱

ای غم سختی تو ای دل از غم نرمی

ای دم سردی تو ای دل از دم گرمی

ای عشق خمش باش که بس بی شرمی

ای هجر برو که سخت بی آزرمی