گنجور

 
مسعود سعد سلمان

چون همت تو به حال من مقرونست

امید مرا به بخت روز افزونست

سمجم همه پر نعمت گوناگونست

زین بیش شود آنچه مرا اکنونست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode