گنجور

 
مهستی گنجوی

ایام بر آنست که تا بتواند

یک روز مرا بکام دل ننشاند

عهدی دارد فلک که تا گرد جهان

خود می گردد، مرا همی گرداند

 
sunny dark_mode