گنجور

 
مهستی گنجوی

این دیوان از نسخهٔ متفاوتی به گنجور اضافه شده است و تکرار رباعیات نسخهٔ اولیّه به این دلیل است.