گنجور

 
مهستی گنجوی

قصاب منی و در غمت میجوشم

تا کارد به استخوان رسد میکوشم

رسم است ترا که چون کشی بفروشی

از بهر خدا اگر کشی مفروشم