گنجور

 
مهستی گنجوی

تن با تو به خواری ای صنم در ندهم

با آنکه ز تو به است هم در ندهم

یک تار سر زلف به خم در ندهم

بر آب بخسبم خوش و نم در ندهم

 
 
 
sunny dark_mode