گنجور

 
مهستی گنجوی

تن با تو بخواری ایصنم در ندهم

با آنکه ز تو به است هم در ندهم

یک تار سر زلف بخم در ندهم

بر آب بخسبم خوش و نم در ندهم