مهستی گنجوی » دیوان اشعار » رباعیات «نسخهٔ دوم» » شمارهٔ ۱۱۹

قصاب منی و در غمت میجوشم

تا کارد به استخوان رسد میکوشم

رسم است ترا که چون کشی بفروشی

از بهر خدا اگر کشی مفروشم