گنجور

 
مهستی گنجوی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «طفل اشکم مدام در نظر است» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ت» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
ن
ه
ی

شماره ۱: چون اشتیاق من به تو افزون ز شرح بود

شماره ۲: جام را در کف دست تو نشست دگر است

شماره ۳: طفل اشکم مدام در نظر است

شماره ۴: در فغانم از دل دیرآشنای خویشتن

شماره ۵: آن خال عنبرین که نگارم به رو زده

شماره ۶: ای دل از عشق گر دمی یابی

شماره ۷: از من طمع وصال داری

شماره ۸: کاشکی انگشتوانش بودمی

شماره ۹: شبی در برت گر بیاسودمی

sunny dark_mode