گنجور

 
شمس مغربی
 

سر بخرابات مغان در نهم

در قدم پیر مغان سر نهم

در قدم پیر مغان در نهم

وز کف او جام پیاپی کشم

چون بخورم باده شوم مست ازو

نیست شوم باز شوم هست ازو