گنجور

 
شمس مغربی
 

پیش از پس و پیش کاین پس و پیش نبود

وین ملت و دین مذهب و دین کیش نبود

این ما و منی و این شمائی و توئی

در حضرت او بجز یکی بیش نبود