گنجور

 
شمس مغربی
 

از مستی باده گر خروشان بدمی

کی ساقی بزم درد نوشان بدمی

از خرقه رنگ گرنه بیرون شدمی

کس واقف سرّ خرقه پوشان بدمی