گنجور

 
شمس مغربی
 

بت گفت به بت پرست کای عابد ما

دانی ز چه روی گشته ئی ساجد ما

بر ما بجمال خود تجلی کرده است

آنکس ز تست ناظر و شاهد ما