گنجور

 
شمس مغربی

هیچ میدانی که عالم از کجاست

یا ظهور نقش عالم از کجاست

یا حروف اسم اعظم در عدد

چند باشد یا خود اعظم از کجاست

گنج دانش را طلسمی محکم است

این طلسم گنج محکم از کجاست

آندمی کز وی مسیحا مرده را

زنده گردانید آن دم از کجاست

آن که القا کرد جبرئیل آن که بود

اصل عیسی چیست مریم از کجاست

خاتم ملک سلیمانی ز چیست

حکم و تسخیر است خاتم از کجاست

چیست اصل فکرهای مختلف

وین خیالات دمادم از کجاست

آن یکی اندوه دایم از چه است

وین یکی پیوسته خرّم از کجاست

گاه شادی، گاه غمگینی ولی

می ندانی شادی و غم از کجاست

اینکه باشد مردمان را در جهان

گه عروسی گاه ماتم از کجاست

مغربی گر زانکه میدانی بگوی

کاین یکی بش آن یکی کم از کجاست

 
sunny dark_mode