گنجور

 
شمس مغربی

آنچه میدانم از آن یار بگویم یا نه

و آنچه بنهفته ز اغیار بگویم یا نه

دارم از اسرار بسی در دل و در جان مخفی

اندکی زانهمه بسیار بگویم یا نه

گرچه از عالم اطوار برون آمده ام

سخنی پند باطوار بگویم یا نه

سخنی را که در آن بار بگفتم با تو

هست اجازت که درین بار بگویم یا نه

معنی حسن گل و صورت عشق بلبل

همه در گوش دل خار بگویم یا نه

وصف آنکس که درین کوچه و این بازار است

در سر کوچه و بازار بگویم یا نه

آنکه اقرار همی کرد چرا منکر شد

علت و موجب انکار بگویم یا نه

سبب آنکه یکی در همه عالم ظاهر

گشت در کسوت بسیار بگویم یا نه

سر این نقطه که او هر نفسی دایره ای

مینماید نه بتکرار بگویم یا نه

مغربی جمله گفتار بگفتی یا نه

آنچه گفتی تو بگفتار بگویم یا نه