گنجور

 
شمس مغربی

بیا دلا به کجا خورده شراب بگو

ز خمّ مست که گشتی چنین خراب بگو

میان بادیه شوق چون شدی تشنه

کجا شدی و چه دیدی که دادت آب بگو

چه حکیمت است دلا در سوال روز الست

که بود آنکه بلی گفت در جواب بگو

جهان بشکل سرابست پیش آب وجود

بشکل آب چرا شد عیان سراب بگو

از انقلاب زمانه نمی‌شوی ساکن

علی‌الدوام چرایی در انقلاب بگو

تو کشتی که از امواج بحر ضطربی

کدام باد فکندت در اضطراب بگو

بیا چو غیر تو کس نیست تا ترا بیند

چراست روی تو پیوسته در نقاب بگو

بگو که مغربی آمد حجاب مغربیت

درو که گشت زخت را دگر حجاب بگو