گنجور

 
لبیبی

ز خشم دندان بگذارد بر . . . خواهر

همی کشید چو درویش دامن فرغیش