لبیبی » ابیات پراکنده در لغت نامه اسدی و مجمع الفرس سروری و فرهنگ جهانگیری و رشیدی » شمارهٔ ۱۵ - به شاهد لغت آفرنگان، بمعنی نسکی از زند

از اطاعت با پدر زردشت پیر

خود به نسک آفرنگان گفته است