گنجور

 
امیرخسرو دهلوی

گر چه پدر بر سر تختش کشید

شست و فرود آمد و پیشش دوید

 
جدول قرآن کریم