گنجور

 
امیرخسرو دهلوی

ور غزلت یاد جوانی دهد

وز خوشی طبع، نشانی دهد

تن زن ازان هم که کسان گفته‌اند

هر چه تو گوئی، به ازان گفته‌اند

نوبت سعدی که مبادا کهن ،

شرم نداری که بگوئی سخن ؟

 
sunny dark_mode