گنجور

 
کمال خجندی
 

گفتم چه خورم در طلبت گفت که خون

گفتم چه بود حال دلم گفت جنون

گفتم که مرا کی بکشی گفت اکنون

گفتم که ز قیدت بجهم گفت که چون؟