گنجور

 
کمال خجندی

زفاقه ره پر محنت و عذاب سفر

طباع مردم دانا بغایت است ملول

که از ملال به بیتی نمی کنند شروع

که تا نخست به بیتی نمی کنند نزول

در ابتلای سفر من قصیده گفتم

اگر چه السفر قطعه گفته است رسول

 
sunny dark_mode