گنجور

 
کمال خجندی

چو بیتی به بیت خود نمدی

خواستی گر چه آن سزاوار است

ای همچو شعرت چرا نمیدزدیم

نمد خانقه که بسیار است

گر آگه نه ای ازین معنی

که نمد هم ز جنس اشعارست

 
sunny dark_mode