گنجور

 
کمال خجندی

ای بلبل خوش نغمه ز ما باد سلامت

مرغ که در سدره همین نغمه سراید

هر نام تو از آن شد خرد از ما در فطرت

کاین خرده شناسی همه از طبع نوازید

هر نقش که در پرده نهفتی زنی و چنگ

چون ماه نوش زهره بانگشت نماید

نام سخن بنده بر آور به غریبی

کاین کار غریب است و زدست تو برآید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode