گنجور

 
کمال خجندی

بار بیرون نشد ز خانه هنوز

هست سرها بر آستانه هنوز

آن همانی که سایه گستر ماست

بال نگشود از آشیانه هنوز

رفته بر آسمان دعای همه

حاجت عاشقان روا نه هنوز

پرتو روی او جهانی سوخت

نزده آتشی زبانه هنوز

نیر آن غمزه بر دل آمد راست

راست ناکرده بر نشانه هنوز

نیستی دهانش قطعی نیست

سختی هست در میانه هنوز

گوشها پر شد از حدیث کمال

نشنید آن در یگانه هنوز

 
sunny dark_mode