گنجور

 
کمال خجندی

ما بساط نیکنامی باز طی خواهیم کرد

خرقه و سجاده رهن نقل و می خواهیم کرد

زهد و تقوی سر بسر این نام و این آوازه را

در سر آواز چنگ و بانگ نی خواهیم کرد

نوبهارست و جوانی و اوان عاشقی

گر کنون نکنیم ترک توبه کی خواهیم کرد

گر بزاهد رندی و مستی نمی کردیم فاش

بعد ازین این کارها در پیش وی خواهیم کرد

می چو لیلی گر شود در شهر ما دشوار یاب

ماچومجنون جست وجویش حئ بحی خواهیم کرد

پیش ما پیکی که آرد مژده اقبال پار

نام آن پیک مبارک نیک پی خواهیم کرد

چون رسد در دفتر نهاد نام ما کمال

آن ورق گردان که ما آن نامه طی خواهیم کرد

 
sunny dark_mode