گنجور

 
کمال خجندی

در علم محققان جدل نیست

از علم مراد جز عمل نیست

کفش خضر و عصای موسی

شایسته پای و دست شل نیست

اگر فکر کی درین چه باشد

زین فکر دماغ را خلل نیست

از آب خجند بگذر و کوه

در سپر تو این بجز مثل نیست

این در نه در آن حقیر دریاست

وین لعل به کوه میوغل نیست

در کوه چه میکنی به من باش

کامروز معاد در جبل نیست

ابنها نه مقالت کمال است

اسرار خداست این غزل نیست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode