گنجور

 
کمال خجندی

گر لذت خونریزی آن غمزه شناسی

از تیغ نترسی و ز کشتن نهراسی

ای دل همه رفتند ز دلبر به شکایت

صد شکر کزین درد تو در شکر و سپاسی

به نیست به اندازه روی تو که در حسن

افزونی از اندازه و بیرون ز لباسی

آزرده چه سازی به لباس آن تن نازک

جانی تو سراپای چه محتاج لباسی

درویش نرا جای پر از اطلس چرخ است

خوش باش دو سه روز که در زیر پلاسی

ای شه سر کاوس اگرت کاس شرابست

یاد آرز دوری که تواش جامی و کاسی

دستی نتوان برد کمال از فلک و مهر

مادام که بازیچه این مهره و طاسی