گنجور

 
کمال خجندی

به خوبان مهر ورزیدن چه کارست

رخش بین ور نه به دیدن چه کارست

به یاد لعل دلبر خون دل نوش

شراب لعل نوشیدن چه کارست

به مهر بوسه از جان قطع کن قطع

به تیغی دست ببریدن چه کارست

گر آرد جان به لب عاشق درین کار

لب معشوق بوسیدن چه کارست

سماع آسان بود بر صوفی گرم

چوآنش نیست جوشیدن چه کارست

به دامن عیب رندان پوش زاهد

لباس زهد پوشیدن چه کارست

کمال از هر دو عالم روی در پیچ

به سر دستار پیچیدن چه کارست

 
sunny dark_mode