گنجور

 
خیام

رباعی ۱۰۱: ای بیخبران شکل مجسم هیچ است،

رباعی ۱۰۲: دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ است،

رباعی ۱۰۳: دنیا به مراد رانده گیر، آخر چه؟

رباعی ۱۰۴: * رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین،

رباعی ۱۰۵: این چرخ فلک که ما در او حیرانیم

رباعی ۱۰۶: چون نیست ز هرچه هست جز باد به دست،

رباعی ۱۰۷: بنگر ز جهان چه طرف بربستم؟ هیچ،

 
sunny dark_mode