گنجور

 
خالد نقشبندی

عبدالرحمن، شیرمردان، شاه گردون، جاودان

با عموم شهرتش، مهر است مانند سها

توپ اژدروار را چون بر عراده تکیه داد

پاره شد خمپاره‌وَش قلب عدو زین اعتنا

حسب حال خصم ملهم گشت تاریخش بدل

دشمن بد چون رهد از شیر یا از اژدها