گنجور

 
خاقانی شروانی
 

من که خاقانیم حساب جهان

جو به جو کرده‌ام به دست خرد

همت من عیار ناکس و کس

دید چون بر محک معنی زد

نیست از ناکسان مرا طالع

آزمودم به جمله طالع خود

هیچ بد گوهرم نگوید نیک

هیچ نیک اخترم نخواهد بد