گنجور

 
کسایی

هستی: این هستی تو ، هستی هست دگر است

تیغ خورشید: گر در عمری شبی به ما پردازد

پیغام فلک: نارفته به شاهراه وصلت گامی

sunny dark_mode