گنجور

 
افسر کرمانی

فشاند ژاله به گلشن سحاب نیسانی

بفرق لاله و گل کرد گوهر افشانی

شکست رونق دی را بهار بستانی

ایا بهار من، ای بوستان روحانی

قدح ز باده گران کن، بهل گرانجانی

که عید نوروز آمد ز فیض یزدانی

 
sunny dark_mode