گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

از حلقۀ گوش تو دلم را خبرست

کین تندی طبعت همه از بهر زرست

از گوش تو خود قیاس می باید کرد

کانجا که زرست پاره یی نرم ترست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode