گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

در عالم اگر فلک اگر ماه و خورست

از بادهٔ مستی تو پیمانه خورست

فارغ زجهانی و جهان غیر تو نیست

بیرون زمکانی و مکان از تو پرست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode