گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

در عشق تو گرچه شهره ام در عالم

زان روی که تا نهفته ماند حالم

مانند گل دو رنگ بر چهرۀ زرد

گلگونه یی از خون جگر می مالم

 
sunny dark_mode