گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

گفتم که شود به عقل پیدا حالم

تا من به زبان حال بَر وی نالم

آنجا که رسید عقل گفتا زنهار

گر بیشترک روم بسوزد بالم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode