کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۲۱

در عشق تو گر چه شهره ام در عالم

زان روی که تا نهفته ماند حالم

مانند گل دو رنگ بر چهرۀ زرد

گلگونه یی از خون جگر می مالم